0479-2330061 | ssemskattanam@gmail.com

Management

Rev.Fr.P.D.Skaria Ponvanibhom

Chairman

Shri Samuel Kannankara

Vice Chairman

Shri Thomas Daniel


Secretary

Shri Ponnachan Daniel

PrincipalShri Anish Varghese

Joint Secretary

Mr. Rajan Daniel

Treasurer

Mr. M Georgekutty

Executive Member

Mr. Shaji George

Executive MemberMr. Jijo Koshy

Parish Trustee

Shri Sabeesh Varghese

Parish SecretaryAcademic Council

Rev.Fr.P.D.Skaria Ponvanibhom

Chairman

Shri Ponnachan Daniel

Principal

Mrs.Sally Chacko

Senior Teacher