0479-2330061 | ssemskattanam@gmail.com

Management

Rev.Fr.V Thomas

Chairman

Mr. Samuel C Varghese

Vice Chairman

Mr. Samuel K

Secretary

Rev.Fr.Justin Aniyan

PrincipalO. Yohannan

Joint Secretary

Mr. Rajan Daniel

Treasurer

Mr. M Georgekutty

Executive Member

Mr. Shaji George

Executive MemberMr. Jijo Koshy

Parish Trustee

Mr. Santhosh George

Parish SecretaryAcademic Council

Rev.Fr.V Thomas

Chairman

Rev.Fr.Justin Aniyan

Principal

Mrs.Sally Chacko

Senior Teacher